Vestsjælland
- Amtsbestyrelsen
- Nyt fra amtsformanden
- Nyt fra amtsrådsgruppen
Nyt fra Soeren Wolstrup
Nyt fra Majken Nevermann
Nyt fra Flemming Holm
Nyt fra Aksel Hansen
- Folketingsmedlem
- Medlemmer af amtsrådet
- Folketingskandidater
- Kredsforeninger
- Vælgerforeninger
- Partiets hjemmeside
- Aktivitetskalender
- Presseforum
- Søgning
NYT fra
den konservative amtsrådsgruppe
 
 
Amtets økonomi på rette vej
De seneste års underskud på det årlige driftsregnskab er slut. Der tegner sig en balance i det foreløbige billede af regnskabet for 2002. Selvom der mangler nogle få tal ser det ud til at Vestsjællands Amt kommer ud af 2002 med driftsregnskab der ender i 0. Det er en forbedring med mange mio. kr.
Faren for at komme under indenrigsministerens administration er drevet over, men den gennemsnitlige kassebeholdning – der de sidste 365 dage ikke må være under 0, blev kun reddet hjem med en kasse beholdning på 12 mio. kr. Alt sammen takket være en stram økonomi og de indgåede besparelser i foråret 2002.
 
Budgetlægningen for 2003 er lige påbegyndt og med de umiddelbare første beregninger kan vi, med en stram styring på drift og anlæg samt hurtige reaktioner på ”faresignaler” forvente en forøgelse af de likvide midler (kassebeholdning) på omkring 50 mio. kr. ved udgangen af 2003.
Den konservative amtsrådsgruppe er indstillet på en stram økonomi uden tillægsbevillinger for at sikre balance i de kommende års regnskaber. Om nødvendigt med yderligere besparelser
 
De små færger skal i udbud
EU har meddelt at alle færgeruter, selv de små ruter mellem de danske småøer, skal i udbud og regeringen barsler med en ”ændring af lov om færgefart” der kræver udbud af 23 små færgeruter.
 
Lovforslaget vil betyde større udgifter i udbudsprocessen, dyrere kontrakter, stor risiko for tab ved evt. Salg af færger samt fyring af personale.
For Vestsjællands Amt kan det få uoverskuelige konsekvenser, da amtet er medejer af hele fem ruter.
Amtsrådsforeningen i Danmark har fremsendt et brev til ministeren hvor amterne tager stærk afstand fra lovforslaget og at amterne ønsker en drøftelse om lovforslagets indhold
Den konservative amtsrådsgruppe finder det ganske umuligt at sikre en stabil og økonomisk forsvarlig drift af færgeruterne til de mindre småøer, og vi vil anmode ministeren om at gøre sin indflydelse gældende over for det græske formandskab, direktivet kommer fra EU.
Drop den lov siger vi.
 
Lettere at vejvise i det åbne land
Vejdirektoratet har fremsendt forslag til nye vejregler for servicevejvisning for en række virksomheder i det åbne land. Det drejer sig om vejvisning til seværdigheder, fritids- og turistmål, samt dagligvarer, golfbaner og fiskesøer.
Baggrunden er at regeringen vil sikre lempeligere regler for denne form for skiltning.
Den konservative gruppe har tidligere rejst spørgsmålet i udvalg og amtsråd, men har ikke haft større held med at skaffe flertal for en ændret holdning til skiltning, men vi glæder os nu over ændringerne i de nye regler for servicevejvisning 
 
Forenkling af administration for større husdyrbrug
Amtsrådsforeningen og Dansk Landbrug mener administrationen af miljøvurderinger de såkaldte VVM-redegørelser skal forenkles og smidiggøres. Derfor har de to organisationer i et fælles brev til miljøministeren opfordret ministeren til at udarbejde værktøjer i form af en anmeldeordning, der skal sikre ensartede vurderinger og arbejdsrytmer i alle amter, hvorved sagsbehandlingstiderne gøres betydelig kortere.
Den konservative amtsrådsgruppe har tidligere overfor konservative ministre og folketings- medlemmer forslået forenkling af sagsbehandlingen af VVM-redegørelse, men nu hvor de to landsorganisationer tager sagen op, kan der forhåbentlig sikres en bedre og kortere sagsbehandling.
 
Søren Wolstrup
Den konservative amtsrådsgruppe
Vestsjællands Amt


Klik for at se aktuelt nyt fra Søren Wolstrup.

Klik for at se aktuelt nyt fra Majken Nevermann.

Klik for at se aktuelt nyt fra Flemming Holm.

Klik for at se aktuelt nyt fra Aksel Hansen.