Vestsjælland
- Amtsbestyrelsen
- Nyt fra amtsformanden
- Nyt fra amtsrådsgruppen
Nyt fra Soeren Wolstrup
Nyt fra Majken Nevermann
Nyt fra Aksel Hansen
- Folketingsmedlem
- Medlemmer af amtsrådet
- Folketingskandidater
- Kredsforeninger
- Vælgerforeninger
- Partiets hjemmeside
- Aktivitetskalender
- Presseforum
- Søgning
 

Flemming Holm
Hvordan redder vi Haslev Gymnasium?

Hvordan skal vi redde vores gymnasium? Sådan spørger mange nu, hvor amtsrådet skal tage beslutning om gymnasieudviklingen i Haslev-Ringstedområdet.
 
Vi har et gymnasium i Haslev med en værdifuld, mangeårig kultur, et respekteret fagligt niveau og et værdsat fysisk og socialt miljø. Alligevel er der mange trusler mod det:

Elevgrundlaget er for lille. Stigende ungdomsårgange og en stigende andel, der søger gymnasierne, kan ikke opveje den kendsgerning, at selv med en optimistisk prognose er elevtallet i Haslev under 400, når det topper i 2012.
 
Gymnasiereformen betyder, at fremtidens elever i stedet for sproglig eller matematisk linje skal vælge blandt et antal såkaldte fagpakker. På et lille gymnasium med under 400 elever bliver antal fagpakker betydeligt mindre, end det vil være i nabobyerne. Derfor risikerer Haslev, at endnu flere vælger Næstved, Køge eller Roskilde, der får fuldt sortiment. Derfor kan 400 let blive et overvurderet elevtal i Haslev.
Når elevtallet er for lille, bliver driften urentabel. I 2004 er der budgetteret med en udgift på 87.000 kr. pr. elev i Haslev. Det er 28.000 kr. mere end for eksempel i Slagelse.
Det er svært for politikere at leve med unødvendige merudgifter. Derfor vil gymnasiet være truet i ethvert fremtidigt politisk system. Under et taksametersystem, som det vi kender fra erhvervsskolerne, ville den forskelsbehandling være umulig. Derfor er den tekniske skole og ingeniørskolen i Haslev for længst lukket. Hvis Folketinget beslutter, at gymnasierne skal under samme ordning som erhvervsskolerne – og det virker vel ikke helt urimeligt - vil lukning hurtigt blive resultatet også for Haslev Gymnasium.

Den eneste realistiske mulighed for at redde Haslev Gymnasium er at flytte det til Ringsted med elever og personale. For denne løsning taler:

  • Et elevgrundlag i Ringsted, der er dobbelt så stort som i Haslev
  • Beliggenhed sammen med andre ungdomsuddannelser i et Center for Ungdomsuddannelser
  • Opfyldelse af gymnasiereformens krav om tæt samarbejde mellem skolerne
  • Bevarelse og etablering af yderligere arbejdspladser for højt kvalificeret personale
  • Fastholdelse af unge, dygtige mennesker i regionen
  • Etablering af en stærk ungdomskultur i Ringsted
  • Styrkelse af grundlaget for et videncenter i området
  • Placering i et trafikalt knudepunkt.
Det er blevet påstået, at jeg har betegnet prognoser som rent gætteværk. Det er helt forkert. Prognoser er i stedet for rent gætteværk. Men de har altid en usikkerhed indbygget. En af dem er, hvor mange elever, der vil tage fra Haslev til et gymnasium i Ringsted.

Det vil nok være mindst lige så let at få eleverne til at rejse fra Haslev til Ringsted som omvendt. Flytter man gymnasiet samlet med elever, lærere og ledelse, er den antagelse i prognosen, at 80 % fra Haslev følger med, ikke helt urealistisk. Men vi skal også holde fast i udgangspunktet.  I Ringsted er det 800 elever. Her vil følgen af et fejlskøn på for eksempel 200 elever færre stadig være et mellemstort gymnasium, hvor det i Haslev er et lille gymnasium på 400, der svinder ind til 200.

Der er tale om betydelige investeringer både ved en modernisering i Haslev og ved et nybyggeri i Ringsted. Størst naturligvis i Ringsted, men det vil være en sikker investering i noget så vigtigt som uddannelse. I Haslev kan det anselige beløb vise sig nytteløst og spildt.

Konklusionen for mig er klar: De sande venner af Haslev Gymnasium flytter det hurtigst muligt til Ringsted. Ellers risikerer vi, at der om nogle år hverken er gymnasium i Haslev eller Ringsted.

Flemming Holm
Amtsrådsmedlem for De Konservative, formand for Udvalget for Uddannelse og Kultur
 
Maj 2002 - Ansvarligheden til forskel

"Vi er gode, de borgerlige er onde"! 

Så primitivt er budskabet fra amtsrådsmedlemmerne Erling Hugger Jacobsen (S), Anne Mette Spaanhede (SF) og Steen Kristian Eriksen (S) i et læserbrev 1. maj.

De svinger de røde faner med tomme slag i luften. Det lader moderne, oplyste mennesker sig ikke narre af.

Sagen handler om, at de fire repræsentanter fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i Udvalget for Uddannelse og Kultur fulgte forvaltningens indstilling og - med stor beklagelse - afslog ansøgningen fra Sporvejsmuseet om tilskud til renovering af sporvogne, hjemtaget fra Cairo. Indstillingen skyldtes, at det ville være en udvidelse af amtets bevillingspraksis i en kritisk økonomisk situation. De socialistiske repræsentanter foreslog at yde 100.000 kr.

Det skete på samme møde, hvor udvalget møjsommeligt skrabede midler sammen fra forskellige konti for at samle en beskeden sum på godt kr. 400.000 til resten af året til de ansøgninger om kulturstøtte, som amtet har praksis for at imødekomme.

Samme dag vedtog vi også at øge tilskuddet til et af Vestsjællands amts ungdomsorkestre. Det skete med en opfordring til, at så mange som muligt får lejlighed til at høre vore dygtige unge musikere.

Den lille reserve vil kun række, hvis udvalgets ansvarlige borgerlige flertal er tilbageholdende med bevillingerne og i hvert fald ikke udvider med nye opgaver. Det får vi åbenbart ikke hjælp til af den socialistiske opposition. I stedet bliver vi udråbt til modstandere af en bred kulturpolitik, som kommer mange mennesker til gode. Vi bliver også beskyldt for ikke at tage hensyn til frivilliges ulønnede indsats.

Det er en forvrøvlet påstand. Selvfølgelig arbejder vi for den brede kulturpolitk.

Selvfølgelig påskønner vi en frivillig indsats. De store, ideale målsætniger for kulturen, der her så smukt formuleres af S og SF, kan vi alle samles om.

Forskellen ligger i ansvarligheden. Amtets kasse er tom. I 2001 havde vi et underskud på 132 mio. kr. I 2003 skal vi spare 150 mio. kr. for bare at få budgettet i ligevægt. SF har lige meldt ud, at vi blot kan sætte skatten i vejret. Tror nogen virkelig, at det er så let? Det borgerlige flertal tager det meget mere alvorligt. Derfor må vi leve med den uansvarlige overbudspolitik, der her praktiseres af repræsentanter for de to socialistiske partier.

Flemming Holm (C)
Formand for Udvalget for Uddannelse og Kultur i Vestsjællands amt